Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

W celu zapewnienia Polityce prywatności przejrzystości i precyzji, w jej treści posługujemy się następującymi definicjami.:

Polityka prywatności:

ten dokument, stanowiący spełnienie wobec Ciebie obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 13 i 14 RODO.

Dane:

Dane osobowe, tzn. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą – w stosunku do nich wykonywany jest obowiązek informacyjny poprzez udostępnianie na bieżąco informacji zawartych w Polityce prywatności.

Ty, Ciebie:

Ty, a zatem osoba, której Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności. 

Konto

Twoje indywidualne konto w Sklepie.

Sklep

Strona internetowa pod adresem URL: https://mennicamalopolska.pl

My, Administrator lub Mennica Małopolska

TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków, NIP 676 248 95 63, nr KRS: 0000563125.

RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane 

Twoje Dane co do zasady możemy otrzymywać bezpośrednio od Ciebie, w związku z realizacją zamówienia.

W szczególności, Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki, dane rozliczeniowe, dane zbierane przez pliki cookie. Przy sprzedaży złota inwestycyjnego jesteśmy także zobowiązani pobrać od Ciebie numer PESEL lub numer paszportu (jeśli nie posiadasz numeru PESEL). 

3. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w określonych w poniższej tabeli celach. Przy każdym celu wskazaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria okresu przetwarzania danych w tym celu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania – do kiedy przetwarzamy Twoje dane 

Realizacja zamówień 

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (wykonanie umowy) Przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli jesteś osobą fizyczną / osobami fizycznymi) jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy sprzedaży, 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Jeśli działasz w imieniu organizacji, takich jak np. spółki handlowe, przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej. 
 • Jeśli posiadasz Konto – do momentu jego usunięcia, 
 • Jeżeli dokonujesz zakupu bez zakładania Konta – do momentu pełnej realizacji Twojego zamówienia. 

Prowadzenie Konta 

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (wykonanie umowy) Przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli jesteś osobą fizyczną działającą w swoim imieniu) jest niezbędne aby prowadzić Twoje Konto w Sklepie, 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Jeśli działasz w imieniu organizacji, takich jak np. spółki handlowe, przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Jeśli posiadasz Konto – do momentu jego usunięcia, 
 • Jeżeli dokonujesz zakupu bez zakładania Konta – do momentu pełnej realizacji Twojego zamówienia.

Komunikacja

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) W oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z Użytkownikami oraz udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia. 
 • Okres retencji Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmowy telefonicznej zależeć będzie od sprawy, w której się do nas zwróciłeś.
 • W przypadku realizacji zamówienia, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży.
 • W przypadku obsługi reklamacji – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi oraz zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Nagrywanie rozmów

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku polepszenie świadczenia usług infolinii. 
 • 2 miesiące od momentu nagrania rozmowy.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 34 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086).
 • Okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. W przypadku decyzji GIIF o której mowa w art. 49 ust. 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086), przez okres wskazany przez GIIF w decyzji, nie dłużej jednak niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres o którym mowa zdaniu poprzedzającym.

Prowadzenie ewidencji dostaw złota inwestycyjnego

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art.125 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • 5 lat od początku roku następującego po roku zakupu złota. 

Zawieranie umów B2B

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zawarcie umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w przypadku zawierania umów z osobami fizycznymi.
 • Do momentu zakończenia umowy

Wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie dokumentów księgowych oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej i rachunkowej

 • Art 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 86 §1 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa.
 • Księgi rachunkowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie
 • Księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

Dane statystyczne wykorzystywania strony internetowej (“cookies”)

 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora) Uzasadnionym interesem w tym zakresie jest min. analiza sposobu użytkowania witryny przez odwiedzających, wyświetlanie najbardziej odpowiedniej witryny dla poszczególnych grup użytkowników oraz zapewnianie użytkownikom lepszego i bardziej spersonalizowanego doświadczenia.
 • Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Po tym okresie zostają one usunięte. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez Nas plików cookies znajdziesz TUTAJ. 

    

4. Okres Retencji

Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości Danych.

5. Skutki odmowy podania danych

W relacjach z Tobą przetwarzamy wyłącznie dane na podstawie umowy z Tobą lub z podmiotem trzecim. Przy zawieraniu umowy z Tobą przetwarzamy jedynie dane niezbędne do jej zrealizowania – jeśli poprosimy Cię o dane, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia pomiędzy nami umowy (podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy). 

6. Odbiorcy Danych 

Odbiorcami poszczególnych kategorii Danych mogą być: 

 • jednostki świadczące nam usługi, w tym m.in. usługi IT, księgowe, prawne itd. 
 • Tesori sp. z o.o. – do celów zarządzania Mennicą Małopolską. 

Nie przewidujemy na tę chwilę, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują̨ się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, dopilnujemy, aby były zachowane wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Twoje prawa 

RODO, w zależności od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych. Są to m.in.: (a) prawo dostępu do Twoich Danych, w tym do uzyskania kopii Danych; (b) prawo żądania sprostowania Danych; (c) prawo do usunięcia Danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia Danych; (g) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; (h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

+ 48 606 950 000). Więcej informacji na temat prawa wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego znajdziesz na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

 

8. Aktualizacja informacji

Polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu danych osobowych. Treść Polityki prywatności może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem faktycznym dotyczącym przetwarzania przez nas Twoich Danych. 

9. Kontakt

Mennica Małopolska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – [●]

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Twoich Danych, prosimy o kontakt z nami przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [●]

         

Polityka cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie internetowej, w aplikacji i w sieci. 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej możesz wyrazić zgodę na stosowanie określonych rodzajów plików cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na korzystanie z któregokolwiek z wymienionych tam rodzajów plików cookies, nadal będziemy musieli stosować tzw. funkcjonalne pliki cookies – bez nich nie byłoby możliwe zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.  

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych za pomocą plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Czym są pliki cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane strony internetowe. Są one powszechnie stosowane, aby strony internetowe działały wydajniej oraz aby dostarczać informacji statystycznych właścicielom stron internetowych. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości stron internetowych. 

Jakich rodzajów plików cookies używamy?

 • Niezbędne (funkcjonalne) pliki cookies – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i umożliwiają Ci poruszanie się po naszej stronie i korzystanie z jej funkcji.
 • Analityczne pliki cookies – pozwalają nam monitorować ruch na stronie internetowej oraz zbierać i analizować dane w celu poprawy naszych usług i wspierania użytkowników.

W zależności od tego, jak długo poszczególne pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu, dodatkowo wyróżnia się:

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu tylko podczas korzystania z naszej strony internetowej,
 • Stałe pliki cookies – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres, na który został ustawiony czas ich użytkowania lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jak zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć?

 • Korzystanie z ustawień przeglądarki – Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części, np. tylko od stron trzecich, lub aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do jego urządzenia.

Wskazówki dotyczące modyfikacji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Edge

Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć na stronach: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 • Poprzez ustawienia naszej strony internetowej – w zakresie plików cookies pochodzących z naszej strony internetowej – możesz zmienić ich ustawienia w sekcji „Zarządzanie wyrażoną zgodą na wykorzystanie plików cookies”.  

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.