Skip to content

Regulamin sklepu internetowego Mennicy Małopolskiej

(wersja obowiązująca od dnia 31 marca 2023 r.)

 

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Konto – indywidualne konto Użytkownika w Sklepie, założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem.

Kupujący – podmiot, który składa Zamówienie na zakup wybranego Towaru lub Towarów. Kupującym może być wyłącznie Użytkownik.

Miejsce Prowadzenia Działalności lub Punkt Odbioru – miejsce prowadzenia działalności stacjonarnej przez Sprzedającego, znajdujące się pod adresem ul. Rakowicka 10B, 31-511 Kraków.

Odbiorca – każdy podmiot korzystający ze Sklepu lub jego funkcjonalności, w tym każdy (i) przeglądający treści dostępne na Stronie WWW Sklepu, (ii) Użytkownik, (iii) Kupujący.

Oświadczenie BR – oświadczenie Kupującego w przedmiocie identyfikacji i danych jego beneficjenta rzeczywistego oraz zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu osoby bliskiej bądź rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne przez takiego beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu Ustawy AML. Oświadczenie to jest składane w przypadkach i w odniesieniu do podmiotów wskazanych w Ustawie AML.

Oświadczenie PEP – oświadczenie Kupującego w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu osoby bliskiej bądź rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne przez Kupującego i/lub jego Beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

Polityka Cookies – dokument dostępny na Stronie WWW Sklepu, zawierający informacje o używaniu plików cookies w ramach Sklepu.

Polityka Prywatności – dokument dostępny na Stronie WWW Sklepu, zwierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Sklepu.

Przedsiębiorca Objęty Ochroną – będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna, zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy o ochronie konsumenta na mocy art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855 Kodeksu Cywilnego, w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Mennicę Małopolską w ramach Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.mennicamalopolska.pl.

Sprzedający lub Mennica Małopolska – TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków, NIP 676 248 95 63, nr KRS: 0000563125, uprawniona do prowadzenia działalności kantorowej, wpisana do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego pod nr 13941 – miejsce prowadzenia działalności: ul. Rakowicka 10B, 31-511 Kraków.

Strona WWW Sklepu – strona internetowa: www.mennicamalopolska.pl.

Towar – towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem.

Umowa o Prowadzenie Konta zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Użytkownika.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.).

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Użytkownik – podmiot, który założył Konto w ramach Sklepu.

Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Kupującego w ramach Sklepu.

Każde zdefiniowane powyżej określenie ma to samo znaczenie w przypadku użycia w Regulaminie jego liczby mnogiej.

INFORMACJE OGÓLNE

  1. W ramach Sklepu świadczone są następujące usługi elektroniczne:
   1. udostępnienie możliwości składania elektronicznych Zamówień,
   2. korzystanie z możliwości dostępu do wykonania płatności elektronicznej,
   3. założenie oraz utrzymywanie Konta Użytkownika.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i oferowanych przez niego funkcjonalności, tj.:
   1. przeglądania i zapoznawania się z treściami dostępnymi w ramach Sklepu,
   2. zasady zakładania i korzystania z Konta Użytkownika w ramach Sklepu,
   3. możliwość i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży.
  3. Do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie określonych wymagań technicznych, a mianowicie:
   1. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, spełniającego poniższe wymagania:
 1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
 2. prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana, aktualna przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli,
 3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies,
 4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android lub iOS w wersji nie starszej niż trzy ostatnie najnowsze wersje lub oryginalny system w wersji nie starszej niż trzy ostatnie wersje systemu.
   1. w przypadku zakładania Konta, składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.
  1. Zabronione jest zamieszczanie lub dostarczanie w ramach Sklepu przez Odbiorców danych nieprawdziwych oraz treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje, w tym w szczególności informacji stanowiących mowę nienawiści, jak również treści naruszających prawa czy dobra osobiste Sprzedającego lub podmiotów trzecich. Powyższe dotyczy również informacji udostępnianych w ramach procedury założenia Konta lub złożenia Zamówienia.
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do korzystania ze Sklepu oraz jego funkcjonalności. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, poprzez zaznaczenie właściwego checkbox’a, jest również warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia lub do założenia Konta.
  3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego w ramach Sklepu zawarte są w aktualnie obowiązującej wersji Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, dostępnych na Stronie WWW Sklepu.
  4. Za korzystanie ze Sklepu oraz jego funkcjonalności, w tym założenie oraz korzystanie z Konta, nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty dodatkowe. Nie wyłącza to obowiązku zapłaty przez Kupującego łącznej ceny za Towary zakupione na podstawie zawartych Umów sprzedaży, obejmującej wszelkie dodatkowe koszty i opłaty wskazane w toku składania Zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy.
  5. Składanie Zamówień wymaga posiadania Konta. Konto może zostać założone przed złożeniem Zamówienia lub w ramach złożenia pierwszego Zamówienia przez danego Kupującego.
  6. W przypadku osób fizycznych, do złożenia Zamówienia uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  7. Korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień, zawieranie umów za jego pośrednictwem (łącznie z treścią takich umów) możliwe jest wyłącznie w języku polskim.
  8. Sprzedający komunikuje się z Odbiorcami na odległość, z wykorzystaniem danych podanych w trakcie składania Zamówienia lub podanych w ramach Konta lub formularza kontaktowego.
  9. Sprzedający, jako instytucja obowiązana w rozumieniu Ustawy AML, jest zobowiązany do wykonywania obowiązków określonych we właściwych przepisach, także w odniesieniu do transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu. Obejmuje to w szczególności: wykonywanie i dokumentowanie wykonania obowiązków dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie transakcji podejrzanych, udostępnianie informacji do GIIF oraz wykonywanie żądań GIIF.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Sprzedaż Towarów w ramach Sklepu odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu Umowy Sprzedaży.
  2. Realizacja Zamówień możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Aktualne ceny Towarów podane są na Stronie WWW Sklepu i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia o łącznej cenie Towaru lub Towarów, obejmującej wszelkie dodatkowe koszty i opłaty, jeżeli mają one zastosowanie, w tym koszty dostawy. Z zastrzeżeniem ust. 2.7. poniżej, wiążąca jest cena podana przy każdym Towarze w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących w Sklepie cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu, usuwania Towarów z asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  5. W przypadku przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu Sprzedający może ustanowić odrębny regulamin akcji promocyjnej, który zostanie opublikowany na Stronie WWW Sklepu przed jego wejściem w życie.
  6. Nowa (zmieniona) cena Towaru, wprowadzona przez Sprzedającego zgodnie z ust. 2.4. powyżej, nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed datą jej wprowadzenia.
  7. Do cen sprzedaży Towarów z wysyłką Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, w oparciu o obowiązujący cennik usług pocztowych/kurierskich, zgodnie z informacją podaną Kupującemu przed złożeniem Zamówienia.
  8. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja Odbiorców w treści umieszczone na Stronie WWW Sklepu, w tym podejmowanie prób wpływania bądź wpływanie na funkcjonowanie Sklepu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej.
  9. Wszelkie prawa do Strony WWW Sklepu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, nazwy domeny, utworów prezentowanych w ramach Strony WWW Sklepu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Odbiorców, należą do Mennicy Małopolskiej lub do podmiotów współpracujących z Mennicą Małopolską i podlegają ochronie prawnej. W szczególności opisy Towaru i jego zdjęcia są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawem autorskim. Odbiorca nie ma prawa ich wykorzystywania, w tym kopiowania, reprodukcji, modyfikacji ani ich rozpowszechniania bez zgody Mennicy Małopolskiej. Poprzez korzystanie z utworów, baz danych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej udostępnionych na Stronie WWW Sklepu Odbiorcy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji wykraczającej poza ramy dozwolonego użytku o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

ZAŁOŻENIE ORAZ PROWADZENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie WWW Sklepu w zakładce „Moje konto”, zgodnie z wyświetlonymi tam instrukcjami lub równocześnie ze złożeniem przez Kupującego swojego pierwszego Zamówienia.
  2. Założenie Konta zgodnie z Regulaminem skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym Umowy o Prowadzenie Konta.
  3. Podczas procedury założenia Konta niezależnie od złożenia pierwszego Zamówienia przyszły Użytkownik wskazuje obowiązkowo: nazwę Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika. Założenie Konta wymaga potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem (zgodnie z ust. 1.5. Regulaminu) oraz z Polityką Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów.
  4. Jeżeli Kupujący składa swoje pierwsze Zamówienie nie będąc Użytkownikiem, Konto zostaje przez niego utworzone automatycznie po złożeniu takiego Zamówienia. Kupujący jest informowany po dodaniu Towaru do „koszyka” na Stronie WWW Sklepu o tym, że złożenie pierwszego Zamówienia wiąże się z automatycznym utworzeniem Konta.
  5. Konto zostaje aktywowane w momencie prawidłowego wypełnienia oraz wysłania formularza rejestracyjnego albo skutecznego złożenia pierwszego Zamówienia. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Umowy o Prowadzenie Konta zawartej na czas nieokreślony, której treść zostaje potwierdzona w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail danego Konta.
  6. Sprzedający wysyła nowemu Użytkownikowi wiadomość e-mail o której mowa w ust. 3.5. powyżej, wraz z podaniem automatycznie wygenerowanego hasła do Konta oraz linku umożliwiającego jego zmianę przez Użytkownika. Zmiana hasła następuje przez podanie dotychczasowego hasła oraz dwukrotne wpisanie nowego hasła.
  7. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość:
   1. dostępu do swoich danych oraz ich aktualizacji,
   2. dostępu do historii złożonych przez siebie Zamówień oraz stanu ich realizacji,
   3. składania Zamówień zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  8. Użytkownik może w ramach Konta uzupełnić swoje dane wskazane poniżej:
 1. W przypadku gdy Użytkownikiem ma być osoba fizyczna:
   1. imię i nazwisko oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – firma, pod którą prowadzi działalność gospodarczą,
   2. kraj pochodzenia,
   3. adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku oraz numer lokalu,
   4. kod pocztowy,
   5. miasto,
   6. numer telefonu,
   7. adres e-mail,
   8. numer PESEL,
   9. numer NIP oraz numer REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
 1. W przypadku gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna:
   1. nazwę, pod którą działa Kupujący,
   2. kraj pochodzenia,
   3. adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku oraz numer lokalu,
   4. kod pocztowy,
   5. miasto,
   6. numer telefonu,
   7. adres e-mail,
   8. numer NIP,
   9. numer REGON.
  1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, które zostały podane w ramach Konta niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Sprzedający uznaje dane wskazane w ramach Konta za dane aktualne.
  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zawieszenia prowadzenia Konta lub jednostronnego rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta poprzez stałe zablokowanie możliwości korzystania z Konta (w tym zablokowanie możliwości zakładania Konta w przyszłości), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub w działa w inny sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub w przypadku zakończenia, zawieszenia albo istotnej zmiany działalności sklepu.
  3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prowadzenia Konta w ramach Sklepu poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta na adres e-mail: kontakt@mennicamalopolska.pl. Powyższe uprawnienie Kupującego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed rezygnacją z prowadzenia Konta, w szczególności na obowiązek Kupującego zapłaty za zamówione Towary. W chwili zakończenia procedury usunięcia Konta rozwiązaniu ulega Umowa o Prowadzenie Konta.
  4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w ramach Sklepu. Zakazane jest korzystanie z Konta innego Użytkownika czy umożliwienie korzystania z posiadanego przez siebie Konta innemu podmiotowi.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do działania z należytą starannością w zakresie uniemożliwienia innym podmiotom korzystania z posiadanego przez niego Konta i składania Zamówień w ramach Sklepu.
  6. Użytkownik ma możliwość odzyskania zapomnianego hasła do Konta, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie WWW Sklepu.
  7. W momencie rejestracji Użytkownik podaje wymagane przez Sprzedającego dane osobowe, które przetwarzane są na warunkach określonych w Polityce Prywatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest Mennica Małopolska. Mennica Małopolska dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Odbiorców. Dane osobowe każdego Odbiorcy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Każdemu Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Dane osobowe Odbiorców przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub Polityce Cookies.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

  1. Informacje o Towarach zawarte na Stronie WWW Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący dodaje wybrany Towar lub Towary do koszyka na Stronie WWW Sklepu, a następnie postępuje według wyświetlanych instrukcji, aby wypełnić formularz Zamówienia (co potwierdza naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”) oraz dokonać płatności zgodnie z artykułem 6 Regulaminu.
  3. W formularzu Zamówienia należy wybrać sposób dostawy Towaru, podać adres dostawy Towaru (jeżeli wymaga tego wybrany przez Kupującego sposób dostawy), odpowiednie dane Kupującego (wskazane poniżej) oraz ewentualne uwagi do Zamówienia (w tym treść grawerunku dla Towarów spersonalizowanych według opcji przewidzianych przez Sprzedającego na Stronie WWW Sklepu). Jeżeli Zamówienie jest pierwszym Zamówieniem danego Kupującego, jego złożenie oznacza również utworzenie Konta (zgodnie z Rozdziałem 3 Regulaminu).
 1. W przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna, w formularzu Zamówienia podać należy następujące dane Kupującego:
   1. imię i nazwisko oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – firma, pod którą prowadzi działalność gospodarczą),
   2. kraj pochodzenia,
   3. adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku oraz numer lokalu,
   4. kod pocztowy,
   5. miasto,
   6. numer telefonu,
   7. adres e-mail,
   8. numer PESEL,
   9. NIP/ REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
 1. W przypadku gdy Kupującym nie jest osoba fizyczna, w formularzu Zamówienia podać należy następujące dane Kupującego:
   1. firmę (nazwę), pod którą działa Kupujący,
   2. kraj pochodzenia,
   3. adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku oraz numer lokalu,
   4. kod pocztowy,
   5. miasto,
   6. numer telefonu,
   7. adres e-mail,
   8. NIP/REGON.
  1. Jeżeli Zamówienie składa Użytkownik wymagane jest zalogowanie się do Konta. W takiej sytuacji dane wskazane w ust. 5.3. powyżej zostaną automatycznie uzupełnione danymi Użytkownika podanymi w ramach Konta (z zachowaniem obowiązku ich aktualizacji przed złożeniem Zamówienia).
  2. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zmianie danych objętych Zamówieniem, która nastąpiła od momentu złożenia Zamówienia do jego pełnej realizacji. Możliwość skutecznej zmiany adresu dostawy jest uzależniona od regulaminu dostawcy usług pocztowych/kurierskich i może wiązać się z dodatkowymi kosztami obciążającymi Kupującego.
  3. Zamówienie złożone przez Kupującego zgodnie z ust. 5.2.-5.4. Regulaminu stanowi ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W wyniku prawidłowego złożenia Zamówienia, Kupujący niezwłocznie otrzyma na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedającego.
  4. Na podstawie Ustawy AML, w przypadkach transakcji powyżej kwoty 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro 00/100) bądź w innych przypadkach określonych przez Ustawę AML, po otrzymaniu Zamówienia, a przed przyjęciem Zamówienia do realizacji w rozumieniu ust. 5.10. poniżej, Sprzedający jest zobowiązany do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu przepisów Ustawy AML. Obejmuje to w szczególności obowiązki wymagające dodatkowej weryfikacji tożsamości Kupującego lub osób go reprezentujących oraz uzyskania od Kupującego Oświadczenia BR lub Oświadczenia PEP. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu dane i informacje wymagane Ustawą AML. Gdy zaistnieje konieczność podjęcia przez Sprzedającego takich działań, przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 5.10 Regulaminu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu realizacji tych obowiązków.
  5. W ramach Sklepu możliwe jest złożenie Zamówień do kwoty 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Zamówienia przekraczające tę kwotę będą mogły zostać zrealizowane dopiero po dokonaniu odrębnych ustaleń przez Sprzedającego i Kupującego, w sposób wskazany na Stronie WWW Sklepu w zakładce „Zamówienie specjalne”. W zakresie, w jakim Kupujący i Sprzedający nie umówili się inaczej, do takich Zamówień będą mieć zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6. Jeżeli płatność za Zamówienie:
 1. nie zostanie zarejestrowana przez PayU albo
 2. w przypadku wyboru płatności w drodze przelewu bankowego – nie zostanie zarejestrowany wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedającego

do godziny 13 następnego dnia roboczego, liczonego od chwili potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania oferty Kupującego zgodnie z ust. 5.6. Regulaminu, Sprzedającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty Kupującego i anulowania Zamówienia, tj. uznania Zamówienia za niezłożone. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o odrzuceniu Zamówienia wraz z podaniem jego przyczyny.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 5.12. Regulaminu, jeżeli płatność za Zamówienie została potwierdzona zgodnie z ust. 5.9. powyżej, Sprzedający w terminie 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany w Zamówieniu. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszym ustępem stanowi przyjęcie przez Sprzedającego oferty złożonej przez Kupującego i zawarcie Umowy Sprzedaży. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi także potwierdzenie treści Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  2. Termin 2 dni określony w ust. 5.10 powyżej odnosi się wyłącznie do dni roboczych tj. może ulec przedłużeniu, jeżeli jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) lub sobotę. Zamówienie zostanie wówczas potwierdzone najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 23:59. Jeżeli konieczne jest wykonanie obowiązków wymaganych Ustawą AML, o których mowa w ust. 5.7. Regulaminu powyżej, terminy te mogą ulec wydłużeniu do czasu niezbędnego do wykonania tych obowiązków.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli:
   1. dane podane przez Kupującego w formularzu Zamówienia będą niepełne lub nieprawidłowe, a także gdy Kupujący nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu,
   2. Kupujący nie dostarczył wskazanych przez Sprzedawcę danych i/lub informacji umożliwiających wykonanie obowiązków z Ustawy AML, o których mowa w ust. 5.7. powyżej,
   3. transakcja musi zostać wstrzymana lub nie może być zawarta zgodnie z przepisami Ustawy AML,
   4. Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny bądź ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, bądź realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
  4. O odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadkach określonych w ust. 5.12. powyżej, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  5. Jeżeli Sprzedający odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 5.12. Regulaminu, a Kupujący dokonał już płatności za Zamówienie, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę. Informacja o zwrocie i proponowane sposoby zwrotu zostaną określone w informacji Sprzedającego o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 5.13. Regulaminu.
  6. W razie odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji na podstawie ust. 5.12. lit. d) powyżej, Sprzedający może zaproponować Kupującemu realizację Zamówienia w innej ilości lub w innym terminie niż terminy określone w ust. 7.2. Regulaminu. Sprzedający może złożyć Kupującemu odpowiednią kontrofertę drogą mailową na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, określając termin na jej przyjęcie. Przyjęcie kontroferty przez Kupującego następuje na adres Sprzedającego, z którego ten wysłał kontrofertę. Po przyjęciu kontroferty, Sprzedający potwierdzi Kupującemu drogą mailową treść zawartej pomiędzy nimi Umowy Sprzedaży. Do Umów Sprzedaży zawartych na skutek przyjęcia kontroferty przez Kupującego zastosowanie ma niniejszy Regulamin, o ile strony umowy nie dokonały odrębnych ustaleń.

PŁATNOŚCI

  1. Dostępne są następujące formy płatności za Towar:
   1. płatność on-line za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU,
   2. przelew bankowy na podany przez Sprzedającego numer jego konta, zawierający w tytule przelewu numer Zamówienia, za które dokonywana jest płatność.
  2. Po dokonaniu płatności w wykonaniu zawartej Umowy Sprzedaży, Kupujący otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie dokonania płatności we właściwej formie przewidzianej prawem tj. faktury VAT, paragonu lub gdy wymagają tego przepisy prawa potwierdzenia nabycia wartości dewizowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309).
  3. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymanie potwierdzenia dokonania płatności drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Kupującego dokonywanym podczas składania Zamówienia:
   1. wysyłką na krajowy adres podany przez Kupującego, za pośrednictwem dostawców usług pocztowych/kurierskich wskazanych na Stronie WWW Sklepu albo
   2. do odbioru w Punkcie Odbioru – w razie wyboru przez Kupującego opcji odbioru osobistego Towaru.
  2. Przyjęte do realizacji Zamówienia realizowane są według następujących zasad i w następujących terminach:
   1. w przypadku Zamówień z wysyłką – Zamówienie zostaje wysłane na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, za pośrednictwem dostawcy usług kurierskich/pocztowych wybranego przez Kupującego z opcji dostawy podanych w trakcie procedury składania Zamówienia. Czas dostawy będzie wskazany w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem lit. c) poniżej.
   2. w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym w Punkcie Odbioru – Zamówienie zostanie przygotowane do odbioru w Punkcie Odbioru. Kupujący zostanie poinformowany o przygotowaniu Towaru do odbioru w formie korespondencji e-mail, SMSem lub telefonicznie Zamówienie będzie oczekiwać na Kupującego w Punkcie Odbioru,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–12.30.
   3. Czas realizacji Zamówienia standardowo wynosi do 7 dni roboczych liczonych od chwili przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. 5.10. Regulaminu. W przypadku Zamówień Towaru spersonalizowanego według opcji przewidzianych przez Sprzedającego na Stronie WWW Sklepu bądź w razie wystąpienia innych ważnych przyczyn po stronie Sprzedającego, termin wysyłki Zamówienia może być wydłużony, co do zasady z 7 do 16 dni roboczych.
  3. Terminy określone w ust. 7.2 powyżej mogą ulec przedłużeniu, gdy ich koniec przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) lub sobotę. Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Z zastrzeżeniem ust. 8.2. poniżej, Konsument oraz Przedsiębiorca Objęty Ochroną może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8.1. Regulaminu powyżej, nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy Objętemu Ochroną w odniesieniu do Umów Sprzedaży Towarów stanowiących sztabki złota, jak również produktów personalizowanych oferowanych przez Sprzedającego, gdyż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2) oraz 3) Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do (i) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również od (ii) umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży o którym mowa w ust. 8.1. powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca Objęty Ochroną ponoszą tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument lub Przedsiębiorca Objęty Ochroną nie są zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, za wyjątkiem poniesionych dodatkowych kosztów, jeżeli wybrano sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

REKLAMACJE TOWARÓW

  1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w Zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
  2. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Objętym Ochroną do reklamacji Towarów oraz odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towaru z Umową sprzedaży zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta. W takim wypadku procedura reklamacji Towarów przebiega według następujących zasad:
    1. Reklamacje Towarów mogą być składane Sprzedającemu:
   1. drogą mailową na adres: kontakt@mennicamalopolska.pl lub
   2. pisemnie na adres ul. Rakowicka 71 LU/4, Kraków 31-521.
    1. Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji Towarów i zajęcia swojego stanowiska w tym zakresie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedającego
    2. W postępowaniu reklamacyjnym Kupujący może wskazać w reklamacji Towaru dogodny dla siebie sposób kontaktu ze Sprzedającym.
    3. W toku postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów Sprzedający może zażądać od Kupującego przedstawienia stosownego dowodu zakupu danego Towaru (np. paragonu czy faktury VAT) bądź uzupełnienia informacji niezbędnych do uwzględnienia reklamacji.
    4. W wypadku uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji Towarów, Kupujący udostępnia Towar objęty reklamacją Sprzedającemu, jeżeli procedura reklamacyjna obejmować będzie jego naprawę lub wymianę. Odbiór Towaru nastąpi na koszt Sprzedającego, w sposób ustalony wspólnie z Kupującym.
    5. Jeżeli konieczny byłby zwrot przez Sprzedającego płatności uiszczonej za Towar, jej zwrot odbędzie się analogicznie do metody płatności wybranej przez Kupującego bądź w inny sposób ustalony wspólnie przez Sprzedającego i Kupującego.
  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Objętym Ochroną zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN

  1. Kupującego obowiązuje Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w tym w razie konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do nowego brzmienia przepisów,
   2. konieczność́ uwzględnienia w Regulaminie stanowisk, w tym decyzji, władz publicznych mających zastosowanie do działalności Sklepu,
   3. zmiana warunków technicznych funkcjonowania Sklepu,
   4. aktualizacja danych podanych w Regulaminie lub usunięcie potencjalnych błędów lub niejasności postanowień Regulaminu,
   5. modyfikacja działalności Sklepu, taka jak w szczególności wprowadzenie nowych funkcjonalności, zmiana funkcjonalności obowiązujących czy zmiana sposobu składania Zamówień. 
  3. Sprzedający przekazuje informację o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie stosownej informacji wraz z jednolitym tekstem nowego Regulaminu na Stronie WWW Sklepu oraz w ramach Konta.
  4. Zmieniony Regulamin, po jego publikacji oraz poinformowaniu Użytkowników zgodnie z ust. 10.3. powyżej, wchodzi w życie w terminie 15 dni od dnia jego publikacji. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkowników, którzy do czasu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu nie wypowiedzieli Umowy o Prowadzenie Konta. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o Prowadzenie Konta w dowolnym momencie w przypadku, jeżeli Regulamin po zmianie nakładałby dotychczas nieprzewidziane opłaty za korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności.
  5. Zmiana Regulaminu bądź wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy o Prowadzenie Konta przez Użytkownika zgodnie z ust. 10.4. powyżej nie ma wpływu na Zamówienia i Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
  6. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu oraz jego poprzednich wersji jest dostępna do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF na Stronie WWW Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczania lub wyłączania uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców Objętych Ochroną przyznanych im przez bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, które to przepisy mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu w razie wystąpienia pomiędzy nimi sprzeczności.
  3. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu Sprzedający będzie próbował rozwiązać polubownie (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny). W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory dotyczące Regulaminu będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej – tzw. platformy ODR w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną. Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnego pod tym linkiem: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich – UOKiK
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych oraz inwentaryzacji, informując Użytkowników komunikatem wywieszonym na banerze na Stronie WWW Sklepu.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości korzystania ze Sklepu, a także inne błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane błędami technicznymi lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.
  7. Odbiorca powinien być świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Odbiorcy wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.
  8. Mennica Małopolska co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń lub usług elektronicznych w ramach Strony WWW Sklepu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie. Mennica Małopolska jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Mennica Małopolska jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  9. Sprzedający w ramach prowadzonej przez siebie działalności stacjonarnej umożliwia w Miejscu Prowadzenia Działalności w określonym zakresie skup sprzedawanych przez siebie sztabek złota. Ustalenie możliwości skorzystania ze skupu oraz jego zasady wymagają każdorazowego skontaktowania się ze Sprzedającym w ramach jego działalności gospodarczej prowadzonej stacjonarnie w Miejscu Prowadzenia Działalności. Aby uniknąć wątpliwości, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do prowadzenia stacjonarnej działalności kantorowej przez Sprzedającego.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SKLEPU

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz dotyczące Umowy o Prowadzenie Konta, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@mennicamalopolska.pl. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych i podjęcia stosownych działań. Tryb reklamacji określony w niniejszym punkcie nie ma zastosowania do reklamacji dotyczących złożonych Zamówień oraz zawartych Umów Sprzedaży, uregulowanej w artykule 8 Regulaminu powyżej.
  2. Odbiorcy mają możliwość skontaktowania się ze Sprzedającym oraz kierowania wszelkich wątpliwości i zapytań dotyczących Towarów, a także związanych z realizacją Zamówienia lub złożeniem reklamacji:
   1. pod adresem: ul. Rakowicka 71 LU/4, Kraków 31-521, w godzinach 8:30-13:00 w dniach od poniedziałku do piątku (dni robocze),
   2. pod adresem e-mail: kontakt@mennicamalopolska.pl,
   3. pod nr. telefonu: 575-900-073 w godzinach 8:30-13:00 w dniach od poniedziałku do piątku (dni robocze).

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków, adres e-mail: kontakt@mennicamalopolska.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

– Wskazanie towaru:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru towaru(*)::

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Numer zamówienia:

– Podpis konsumenta(-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]:

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

W celu zapewnienia Polityce prywatności przejrzystości i precyzji, w jej treści posługujemy się następującymi definicjami.:

Polityka prywatności:

ten dokument, stanowiący spełnienie wobec Ciebie obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 13 i 14 RODO.

Dane:

Dane osobowe, tzn. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą – w stosunku do nich wykonywany jest obowiązek informacyjny poprzez udostępnianie na bieżąco informacji zawartych w Polityce prywatności.

Ty, Ciebie:

Ty, a zatem osoba, której Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności. 

Konto

Twoje indywidualne konto w Sklepie.

Sklep

Strona internetowa pod adresem URL: https://mennicamalopolska.pl

My, Administrator lub Mennica Małopolska

TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków, NIP 676 248 95 63, nr KRS: 0000563125.

RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane 

Twoje Dane co do zasady możemy otrzymywać bezpośrednio od Ciebie, w związku z realizacją zamówienia.

W szczególności, Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki, dane rozliczeniowe, dane zbierane przez pliki cookie. Przy sprzedaży złota inwestycyjnego jesteśmy także zobowiązani pobrać od Ciebie numer PESEL lub numer paszportu (jeśli nie posiadasz numeru PESEL). 

3. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w określonych w poniższej tabeli celach. Przy każdym celu wskazaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria okresu przetwarzania danych w tym celu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania – do kiedy przetwarzamy Twoje dane 

Realizacja zamówień 

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (wykonanie umowy) Przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli jesteś osobą fizyczną / osobami fizycznymi) jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy sprzedaży, 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Jeśli działasz w imieniu organizacji, takich jak np. spółki handlowe, przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej. 
 • Jeśli posiadasz Konto – do momentu jego usunięcia, 
 • Jeżeli dokonujesz zakupu bez zakładania Konta – do momentu pełnej realizacji Twojego zamówienia. 

Prowadzenie Konta 

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (wykonanie umowy) Przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli jesteś osobą fizyczną działającą w swoim imieniu) jest niezbędne aby prowadzić Twoje Konto w Sklepie, 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Jeśli działasz w imieniu organizacji, takich jak np. spółki handlowe, przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Jeśli posiadasz Konto – do momentu jego usunięcia, 
 • Jeżeli dokonujesz zakupu bez zakładania Konta – do momentu pełnej realizacji Twojego zamówienia.

Komunikacja

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) W oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z Użytkownikami oraz udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia. 
 • Okres retencji Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmowy telefonicznej zależeć będzie od sprawy, w której się do nas zwróciłeś.
 • W przypadku realizacji zamówienia, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży.
 • W przypadku obsługi reklamacji – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi oraz zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Nagrywanie rozmów

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku polepszenie świadczenia usług infolinii. 
 • 2 miesiące od momentu nagrania rozmowy.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 34 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086).
 • Okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. W przypadku decyzji GIIF o której mowa w art. 49 ust. 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086), przez okres wskazany przez GIIF w decyzji, nie dłużej jednak niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres o którym mowa zdaniu poprzedzającym.

Prowadzenie ewidencji dostaw złota inwestycyjnego

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art.125 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • 5 lat od początku roku następującego po roku zakupu złota. 

Zawieranie umów B2B

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zawarcie umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w przypadku zawierania umów z osobami fizycznymi.
 • Do momentu zakończenia umowy

Wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie dokumentów księgowych oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej i rachunkowej

 • Art 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 86 §1 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa.
 • Księgi rachunkowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie
 • Księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

Dane statystyczne wykorzystywania strony internetowej (“cookies”)

 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora) Uzasadnionym interesem w tym zakresie jest min. analiza sposobu użytkowania witryny przez odwiedzających, wyświetlanie najbardziej odpowiedniej witryny dla poszczególnych grup użytkowników oraz zapewnianie użytkownikom lepszego i bardziej spersonalizowanego doświadczenia.
 • Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Po tym okresie zostają one usunięte. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez Nas plików cookies znajdziesz TUTAJ. 

    

4. Okres Retencji

Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości Danych.

5. Skutki odmowy podania danych

W relacjach z Tobą przetwarzamy wyłącznie dane na podstawie umowy z Tobą lub z podmiotem trzecim. Przy zawieraniu umowy z Tobą przetwarzamy jedynie dane niezbędne do jej zrealizowania – jeśli poprosimy Cię o dane, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia pomiędzy nami umowy (podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy). 

6. Odbiorcy Danych 

Odbiorcami poszczególnych kategorii Danych mogą być: 

 • jednostki świadczące nam usługi, w tym m.in. usługi IT, księgowe, prawne itd. 
 • Tesori sp. z o.o. – do celów zarządzania Mennicą Małopolską. 

Nie przewidujemy na tę chwilę, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują̨ się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, dopilnujemy, aby były zachowane wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Twoje prawa 

RODO, w zależności od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych. Są to m.in.: (a) prawo dostępu do Twoich Danych, w tym do uzyskania kopii Danych; (b) prawo żądania sprostowania Danych; (c) prawo do usunięcia Danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia Danych; (g) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; (h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

+ 48 606 950 000). Więcej informacji na temat prawa wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego znajdziesz na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

 

8. Aktualizacja informacji

Polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu danych osobowych. Treść Polityki prywatności może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem faktycznym dotyczącym przetwarzania przez nas Twoich Danych. 

9. Kontakt

Mennica Małopolska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – [●]

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Twoich Danych, prosimy o kontakt z nami przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [●]

         

Polityka cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie internetowej, w aplikacji i w sieci. 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej możesz wyrazić zgodę na stosowanie określonych rodzajów plików cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na korzystanie z któregokolwiek z wymienionych tam rodzajów plików cookies, nadal będziemy musieli stosować tzw. funkcjonalne pliki cookies – bez nich nie byłoby możliwe zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.  

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych za pomocą plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Czym są pliki cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane strony internetowe. Są one powszechnie stosowane, aby strony internetowe działały wydajniej oraz aby dostarczać informacji statystycznych właścicielom stron internetowych. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości stron internetowych. 

Jakich rodzajów plików cookies używamy?

 • Niezbędne (funkcjonalne) pliki cookies – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i umożliwiają Ci poruszanie się po naszej stronie i korzystanie z jej funkcji.
 • Analityczne pliki cookies – pozwalają nam monitorować ruch na stronie internetowej oraz zbierać i analizować dane w celu poprawy naszych usług i wspierania użytkowników.

W zależności od tego, jak długo poszczególne pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu, dodatkowo wyróżnia się:

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu tylko podczas korzystania z naszej strony internetowej,
 • Stałe pliki cookies – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres, na który został ustawiony czas ich użytkowania lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jak zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć?

 • Korzystanie z ustawień przeglądarki – Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części, np. tylko od stron trzecich, lub aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do jego urządzenia.

Wskazówki dotyczące modyfikacji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Edge

Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć na stronach: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 • Poprzez ustawienia naszej strony internetowej – w zakresie plików cookies pochodzących z naszej strony internetowej – możesz zmienić ich ustawienia w sekcji „Zarządzanie wyrażoną zgodą na wykorzystanie plików cookies”.  

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.